Algemene voorwaarden 2018-05-29T04:51:02+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID:
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Houten vloerschuren Drenthe zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Houten vloer schuren Drenthe  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Houten vloer schuren Drenthe  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN:
2.1 Alle aanbiedingen van  Houten vloer schuren Drenthe zijn vrijblijvend en Houten vloer schuren Drenthe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door  Houten vloer schuren Drenthe Houten vloer schuren Drenthe is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Houten vloer schuren Drenthe dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN:
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
3.2 Betaling dient bij aflevering van de goederen en /of uitgevoerde werkzaamheden, conform de door de klant getekende opdrachtbevestiging, te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden (indien van toepassing).
3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsstijging door Postmus Parket.
ARTIKEL 4. LEVERING :
4.1 Indien van toepassing; Levering kan binnen één (1) werkweek plaatsvinden. Speciale vloeren worden voor u op maat gemaakt en hebben daardoor een levertijd van vier (4) werkweken.
4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.
4.3 Levering van de producten geschiedt achter de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Houten vloer schuren Drenthe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKEN:
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Houten vloer schuren Drenthe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Houten vloer schuren Drenthe te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4 Retourneren van planken vloeren die speciaal voor u zijn gemaakt en afgewerkt is niet mogelijk.
ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE:
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Houten vloer schuren Drenthe, dan wel tussen Houten vloer schuren Drenthe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Houten vloer schuren Drenthe, is  Houten vloer schuren Drenthe niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Houten vloer schuren Drenthe .
ARTIKEL 8. OVERMACHT:
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  Houten vloer schuren Drenthe ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Houten vloer schuren Drenthe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Houten vloer schuren Drenthe kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ARTIKEL 9. GARANTIE:
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
ARTIKEL 10. DIVERSEN:
10.1 Wanneer door Houten vloer schuren Drenthe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Houten vloer schuren Drenthe deze voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Houten vloer schuren Drenthe in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  Houten vloer schuren Drenthe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Houten vloer schuren Drenthe  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Daar Houten vloer schuren Drenthe op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Houten vloer schuren Drenthe op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.
10.5 De door Houten vloer schuren Drenthe  geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.
10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.